Privacy en cookies

Artikel 1 Definities
ARTIVIST, gevestigd en zaakdoende in (1183 AS) Amstelveen aan de Laan van Kronenburg 7, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die een Evenement of Website van ARTIVIST bezoekt;

Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek) uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten
gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door ARTIVIST;

Website: de website van ARTIVIST (artivist.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van ARTIVIST staan.

Artikel 2 Identiteit ARTIVIST
2.1 In deze Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door ARTIVIST. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik dat ARTIVIST kan maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s) en/of Evenementen. ARTIVIST hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar klanten en bezoekers. ARTIVIST verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.
2.2 Deze Privacyverklaring wordt gehanteerd en heeft betrekking op gegevensverwerkingen door ARTIVIST. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 41136335. ARTIVIST is bereikbaar via het e-mailadres info@artivist.nl.

Artikel 3 Welke gegevens kan ARTIVIST gebruiken?
3.1 Voor de deelname aan een Evenement worden Bezoekers gevraagd bij de aanschaf van tickets, al dan niet aan de (voor)verkooporganisatie (zoals Eventix) bepaalde informatie te verstrekken. De Bezoeker kan dan om de volgende gegevens worden gevraagd: NAW-gegevens en e-mailadres. Die gegevens en informatie over de Bezoeker, de gekochte producten en datum en tijd van de aankoop verkrijgt ARTIVIST van de (voor)verkooporganisatie en kan door ARTIVIST voor verschillende in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het analyseren van de populariteit van door haar georganiseerde Evenementen.
3.2 ARTIVIST kan ook automatisch gegeneerde informatie over het surfgedrag van Bezoekers verzamelen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit het IP adres, cookies, url, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s).
3.3 Daarnaast kan ARTIVIST ook foto- en/of videobeelden maken van Bezoekers tijdens een Evenement. Die beelden kan Eleveation voor verschillende doeleinden gebruiken. Indien een Bezoeker herkenbaar in beeld staat op materiaal dat door ARTIVIST is gebruikt, kan die Bezoeker ARTIVIST via info@artivist.nl verzoeken gebruik van dat materiaal te staken.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
4.1 ARTIVIST gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten met Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Gegevens over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en gegevens die worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door ARTIVIST worden gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse.
4.2 ARTIVIST kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee samenhangende zaken.
4.3 Surfgegevens kunnen door ARTIVIST worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de Website(s) te optimaliseren. Surfgegevens worden door ARTIVIST (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

Artikel 5 Cookies en Google Analytics
5.1 ARTIVIST kan informatie vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het plaatsen van cookies worden uitgezet.
5.2 ARTIVIST maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, waaronder cookies, door ARTIVIST aan Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan ARTIVIST te kunnen aanbieden.
5.3 Via de Website(s) worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. ARTIVIST heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie hierover naar het privacybeleid van Google.

Artikel 6 Sociale netwerken
6.1 Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals Facebook en Instagram) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken cookies plaatsen. Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale netwerk gebruiken. Voor de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.

Artikel 7 Doorgifte aan derden
7.1 Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Bezoeker en behoudens de surfgegevens voor de diensten van Google Analytics, worden persoonsgegevens nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen doorgegeven aan derden.
7.2 ARTIVIST kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens uitsluitend aan derden verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van ARTIVIST te
garanderen.

Artikel 8 Nieuwsbrief
ARTIVIST biedt een nieuwsbrief aan, waarmee Bezoekers worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van onze diensten, aanbiedingen, Evenementen en daarmee samenhangende zaken. Alleen als de Bezoeker al eens een vergelijkbare dienst bij ons heeft afgenomen of zich voor de ontvangst van deze nieuwsbrief heeft aangemeld, wordt het betreffende e-mailadres van die bezoeker toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Artikel 9 Inzage en correctie
De Bezoeker dient er voor te zorgen dat ARTIVIST altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan ARTIVIST via het e-mailadres info@artivist.nl schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Artikel 10 Beveiliging
10.1 ARTIVIST garandeert dat zij uitermate zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van Bezoekers. ARTIVIST gebruikt de gegevens van Bezoekers niet voor andere doeleinden dan die hier zijn beschreven of daarmee vergelijkbaar zijn.
10.2 ARTIVIST neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met het beheer en onderhoud van de Website(s) en klantenbestand hebben toegang tot de gegevens, welke altijd worden beschermd door versleutelde toegang en coderingen.

Artikel 11 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
ARTIVIST behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid zoals omschreven in deze Privacyverklaring aan te passen. Zij adviseert de Bezoekers daarom om regelmatig op de Website(s) te bekijken en te controleren of er in de Privacyverklaring wijzigingen zijn doorgevoerd.

Aldus opgemaakt te Amstelveen, 16 maart 2022